تاثیر آزمایشگاه بر کیفیت آموزش و یادگیری شیمی از دیدگاه دبیران و دانشجو معلمان شیمی استان کرمانشاه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 508

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TRECONF01_362

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

پژوهش حاضر تاثیر آزمایشگاه بر کیفیت آموزش و یادگیری شیمی از دیدگاه دبیران و دانشجو معلمان شیمی استان کرمانشاه را بررسی نموده است. در این پژوهش جامعه ی آماری 416 نفر شامل 383 دبیران شیمی (194دبیر زن و 189دبیر مرد ) نواحی و مناطق استان کرمانشاه و 33 دانشجو معلم شیمی شاغل به تحصیل دردانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می باشند. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای طراحی پرسشنامه ابتدا با توجه به اهداف و سوالات پژوهش طراحی شده و شامل امکانات و شرایط کار در آزمایشگاه، تاثیرآزمایشگاه بر کیفیت آموزش و میزان یادگیری شیمی، تاثیر مهارت های دبیر بر مهارت های کسب شده در دانش آموزان، با استفاده از منابع مرتبط در مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما، استاد مشاور و افراد صاحبنظر و پایایی سوالات با استفاده ازروش آلفای کرونباخ (α=0/807) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تست لوین و آزمون t ) در نرم افزار SPSS استفاده شده است. آزمون t نشان داد در سطح اطمینان 95% دو گروه دانشجو معلمان و دبیران شیمی استان کرمانشاه در مورد استفاده از آزمایشگاه در کیفیت آموزش، یادگیری شیمی و تاثیر مهارت های معلمان بر مهارت های دانش آموزان، نظر مثبت داشته و آن را از حد متوسط بالاتر می دانند، اما از دید آن ها وضعیت امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه از حد متوسط پایین تر است.

Authors

منیر شامبیانی

دانشجوی ارشد آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان تهران دانشکده شهید شرافت

سیدمحسن موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

راضیه نجات

عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

فایزه قدوسی

مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران دانشکده شهید شرافت