مروری بر عوامل موثر بر خستگی مواد و سازه های مهندسی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,022

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WOODCONF01_011

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

خستگی رفتاری وابسته به زمان می باشد و شکست ناشی از آن با ترک های ریز همراه می باشد. معمولا سطح شکست در مقیاس ماکروسکوپی بر جهت تنش کششی عمود است. معمولا سطح شکست حاصل از خستگی از ظاهر سطح شکست تشخیص داده می شود، که از یک ناحیه هموار حاصل از عمل سایش با اشاعه ترک در مقطع و یک ناحیه ناهموار که درهنگام عدم تحمل بار توسط مقطع، در قطعه به صورت نرم شکسته شده است تشکیل می شود. غالبا پیشرفت شکست توسط یک دسته حلقه نشان داده می شود، که از نقطه شروع شکست به طرف داخل پیشرفت می کند. این فاکتور یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مواد سازه ای می باشد که در تحقیق حاضر که به صورت گردآوری جمع آوری شده است اثرات وجنبه های مختلف از قبیل: نوع ماده، شرایط بارگذاری، دما، رطوبت و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

سیمین مظهری

دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

امیر لشکری

دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج ، ایران

مهران روح نیا

استاد گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج ، ایران