دیدگاه معلمان ابتدایی در مورد مسایل باز-پاسخ

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 404

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PMTCONF01_006

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد معلمان ابتدایی نسبت به مسایل باز پاسخ و چگونگی ارزیابی راه حل های مختلف دانش آموزان توسط آنها می باشد. جامعه، معلمان ابتدایی استان بوشهر و نمونه تعداد 150 نفر از معلمان پایه ی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی که در دوره آموزشی ریاضی ویژهی معلمان استان بوشهر شرکت کرده بودند. روش پژوهش پیمایشی به صورت کمی و کیفی بوده است و یک پرسشنامه شامل2 سوال که در آن راه حلهای مختلف دانشآموزان آورده شده است، توسط مولفان انتخاب گردیده است. دیدگاه معلمان ابتدایی نسبت به مسایل بازپاسخ جالب توجه بود. در پاسخ به سوال1، اکثرا (%51)یک روش را قبول کردند و تجزیه و تحلیل آن روش در نهایت پنج طبقه را ایجاد کرد که استنتاج معلمان را برای انتخاب آنها پوشش میدهد. دسته بندی ها به شرح زیر است:(1 رویه ای بودن 2 )کاربردی بودن (3 مشکل بودن (4 منعطف بودن و 5 )فاقد دسته بودن. در پاسخ به سوال2، یافته ها نشان میدهند که معلمان راه حل های مختلف را ارزیابی نمی کنند و در ارزیابی راه حل های مختلف دانش آموزان از لحاظ دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا مشکل دارند

Keywords:

مسایل بازپاسخ -راه حل چندگانه –معلمان ابتدایی- دانش پداگوژی محتوا

Authors

سعید حق جو

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ابراهیم ریحانی

استادیار گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران