طراحی مدلی ریاضی جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی شرکت گازباتلفیق روشAHP ومنطق فازی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0144

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

یکی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانکار اصلح می باشد، به طوری که این تضمین بوجود آید که با این انتخاب ، ریسک اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها،دارای بالاترین کیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد ازاجرا باشد. هدف این تحقیق، جستجوی یک راهکار یا یک مدل ریاضی مناسب برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در یک مناقصه میباشد.این تحقیق برای دستیابی به چند هدف عمده می باشد. اولین هدف شناسایی و استخراج شاخص های کمی و کیفی موثربرای انتخاب پیمانکار و برونسپاری پروژه های عمرانی شرکت گاز است که با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی وسپس برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده در فرایند انتخاب پیمانکار، پرسشنامه ای تهیه و میان خبرگان توزیع گردید. با جمع آوری داده های فوق تمام شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکاران شناسایی گردید.در هدف دوم به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک ازشاخصهای استخراج شده انتخاب پیمانکار مناسب برای پیمانکاری اجرای طرح های عمرانی و برون سپاری برای سایرفعالیتهای مرتبط پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص ها انجام و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی وزن نسبی هر شاخص تعیین و در نهایت (با محاسبه تاثیر تجمیعی شاخصهاروی اهداف ) به کمک تلفیق AHPومنطق فازی اولویت بندی و شناسایی بهترین پیمانکار انجام می گردد.در این تحقیق مدلی ارایه شده است که علاوه بر درنظر گرفتن مبلغ پیشنهادی پیمانکاران در یک مناقصه، به امتیازات دیگر آنان که بیشتر جنبه کیفی دارد همزمان ارزیابی کمی نیز مد نظر قرار می گیرد . این مدل بر اساس تیوری کاربرد پذیری چند معیاره ، که مزیت های تکنیک امتیازدهی و مدل های بهینه سازی راترکیب می کند، استوار است.

Keywords:

Authors

محمدمهدی خاکپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

محسن حقیقی معز

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری