مقایسه فناوری های نوین ساختمانی پیش ساخته بتنی و انتخا ب گزینه بهینه براساس روش تحلیل سلسله مراتبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 630

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0195

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

با توجه به برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) و طی این دوره، کشور به حداقل چهارمیلیون و پانصد هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد. از طرف دیگر با عنایت به زلزله خیز بودن ایران،لزوم استفاده از سیستم های نوین ساختمانی و مصالح جدید، به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله و حفظ محیط زیست بیش از پیش احساس می شود. در پژوهش حاضر و با درنظرگرفتن این موضوع که روش های معمول و سنتی ساخت مسکن به هیچ وجه نیازهای فوق الذکر را تامین نمی کند، سه فناوری نوین ساختمانی پیش ساخته، شامل سیستم های پیش ساخته بتنی بزرگ، (LARGE PANEL) پانل های سبک ساندویچی (3D PANEL) و بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، (I.C.F) با رویکرد صنعتی سازی و با هدف انتخاب بهترین سیستم مورد مقایسه قرارگرفت، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و تکمیل آن ها به وسیله خبرگان و کارشناسان صاحب نظر، به دست آمده و نهایتا جمع آوری و بررسی شد. درادامه و براساس روش تحلیل سلسله مراتبی زوجی، (A.H.P) و با استفاده از نرم افزار Expert Choice سیستم های سازه ای مورد نطر وزن دهی گردید و در نهایت، با تجمیع وزن های تعلق گرفته به هریک از گزینه های مورد تحقیق از طریق نرم افزار، طبق نتایج بدست آمده، ساختمان سازی با پانل سبک سه بعدی (3D PANEL) به عنوان سیستم بهینه، و سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار((I.C.F در رتبه دوم، و سیستم پیش ساخته بتنی بزرگ (LARGE PANEL) در رتبه سوم قرار گرفتند.

Authors

احمد کلانتری خلیل آباد

دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

زهرا سبزی

استاد یارگروه مهندسی عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران