تحلیل پایداری دینامیکی مغار نیروگاه سد بختیاری با استفاده از روش عددی( DEC3)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 440

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0710

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

در این تحقیق پایداری مغار نیروگاه سد بختیاری از نظر استاتیکی و دینامیکی با استفاده از روش عددی المان مجزا و با بهره گیری از نرم افزار 3DEC مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا برای تحلیل استاتیکی پارامترهای مورد نیاز از قبیل خصوصیات زمین شناسی و مکانیک سنگی ساختگاه، از شرکت مهندسی سپاسد دریافت شد. سپس با توجه به محدودیت نرم افزار برای درنظر گرفتن تمام خصوصیات محیطی ،تحلیلی روی فاصله داری درزه ها انجام شد که در نتیجه ی آن فاصله داری ها افزایش داده شد و برای جبران این موضوع، تحلیل دیگری روی مولفه های سختی نرمال و برشی درزه ها انجام گرفت که طی آن مقادیر سختی نرمال و برشی درزه ها کاهش داده شد. بعد از این مرحله نوبت به اعمال شرایط مرزی و خصوصیات توده سنگ و درزه ها به مدل رسید. قبل از این کار با استفاده از نرم افزار AutoCAD هندسه مغار طراحی شد و مختصات آن وارد نرم افزار 3DEC گردید. ابتدا مدل بدون انجام حفاری، به تعادل رسیده و سپس حفاری انجام گرفت.با مشاهده ی ناپایداری در سازه، اقدام به طراحی سیستم نگهداری شد و در نهایت سیستم نگهداری پیچ سنگ انتخاب گردید. پس از به تعادل رسیدن مدل در حالت استاتیکی نوبت به تحلیل دینامیکی رسید و برای این منظور ابتدا داده های شتابنگاشت زلزله ی مورد نظر جمعآوری شد و برای تطبیق این داده ها با عمق سازه ی مورد تحلیل، تاریخچهی شتاب با استفاده از نرم افزار SeismoSignal به مقیاس درآورده شد و در قالب تاریخچه تنش برشی در مرز تحتانی مدل اعمال گردید. تاریخچه های جابجایی در مقاطع مختلف بررسی گردید و در نهایت با مشاهدهی ناپایداری در حالت دینامیکی، طول، قطر و مقاومت سیستم نگهداری پیچ سنگ افزایش داده شد و در نهایت با اعمال این تغییرات، مدل به تعادل رسید و نتیجه گیری شد که سازه در حالت دینامیکی با اعمال زلزله ی کره بس با وجود سیستم نگهداری پیچسنگ پایدار خواهد بود.

Authors

علی مقیم بگلو

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد معدن مکانیک سنگ، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،

مسعود چراغی

دانشیار، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،

محمود بهنیا

استادیار، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،