بررسی اثر بتنهای اصلاح شده با پلیمر( PMC)بر شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح به میلگرد FRP

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 431

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0796

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

یکی از مشکلات سازه های بتن آرمه، خوردگی آرماتورها به دلیل قرار گرفتن در شرایط محیطی مخرب میباشد. یکی از راه های مقابله با پدیده خوردگی، حذف فولاد و یافتن مصالح مناسب جهت جایگزینی فولاد میباشد .میلگردهای پلیمری مسلح به الیاف، 1FRP به عنوان یکی از گزینه های جایگزین، تعریف و مورد استفاده قرارگرفته است. این نوع آرماتورها رفتار شکل پذیری نداشته و تا حد گسیختگی رفتار الاستیک از خود نشان میدهند، از طرفی بتن نیز در کشش و فشار ترد و شکننده است و در کرنش فشاری بسیار ناچیزی )در حدود 0٫003( گسیخته میشود؛ بنابراین مقاطع بتنی مسلح آرماتورها FRP رفتاری ترد از خود نشان داده. در این پژوهش جهت جبران شکل پذیری تیرهای بتن مسلح به آرماتورهای FRP، بتن معمولی توسط بتن اصلاحشده با پلیمر)PMC( جایگزین شده اسن. در حقیقت هدف از این نوآوری، استفاده از ظرفیت شکل پذیری بتنهای اصلاح شده با پلیمر جهت تامین نیاز های شکل پذیری تیرهای بتن مسلح بوده است. اثر شکل پذیری بتن های اصلاحشده با پلیمر توسط منحنیهای رفتاری و فرضیات موجود در رفتار خمشی تیرها مدلسازی شده است. در این مدل که به صورت یک برنامه کامپیوتری )به زبان برنامه نویسی Fortran( ارایه شده است، رفتار خمشی المان به طور کامل موردبررسی قرار میگیرد. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، نتایج مدل برای تیر های بتن مسلح با نتایج مقالات معتبر مقایسه شده و مشاهده گردید که مدل قادر است با دقت مناسبی رفتار خمشی آنها را پیشبینی کند .نتایج مدل در مورد تیرهای بتنی اصلاحشده با پلیمر و مسلح به آرماتورهای FRP حاکی از آن است که شکل پذیری در تمام نمونه های مدل شده، از مقدار کمینه موردنیاز خود، بیشتر شده و احتیاجات شکل پذیری با جایگزینی بتن اصلاح شده تامین میشود. این افزایش در مقایسه با تیر بتنی متداول مسلح شده به میلگردهای FRP تا 5 برابر بوده است.

Keywords:

شکل پذیری , میلگرد FRP , بتن پلیمری اصلاح شده , رفتار خمشی

Authors

مسعود عرب رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، ایران، سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی عمران،

فرشید جندقی علایی

دانشیار، ایران، سمنان، شاهرود،دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی عمران