بررسی رفتار سازه های نامنظم جرمی بتنی دارای جداساز لرزه ای با در نظر گرفتن اثر مولفه قایم زلزله های نزدیک گسل

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

299

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SECM02_275

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

ایران ازنظر لرزه خیزی در منطقه ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود؛ بنابراین جهت جلوگیری از خسارت ناشی از زلزله های شدید در کشور، ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی می تواند تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش دهد. در این مطالعه، رفتار لرزه ای سازه های 8 و 15 طبقه بتنی نامنظم جرمی، با استفاده از روش تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از نرم افزار seismostruct ارزیابی شد. در مجموع 4 حالت سازه ای متفاوت، سازه جداسازی نشده بدون اثر مولفه قایم زلزله، سازه جداسازی نشده توام با اثر مولفه قایم زلزله، سازه جداسازی شده بدون اثر مولفه قایم زلزله و سازه جداسازی شده توام با اثر مولفه قایم زلزله، سازه ها تحت اثر هفت زلزله نزدیک گسل با مولفه قایم قوی، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پارامترهای لرزه ای شامل تغییر مکان جانبی طبقات، برش پایه تکیه گاهی، نیروی محوری ستون های طبقه اول، لنگر خمشی تیرهای طبقه اول، ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان داد که مولفه قایم زلزله تقریبا باعث افزایش اکثر پارامترهای مورد بررسی در هر دو سازه مورد بررسی شده است اما در تغییر مکان جانبی سازه ها تاثیری ندارد. همچنین نشان داده شد که جداگر لرزه ای لاستیکی-سربی ( LRB ) باعث کاهش دریفت سازه و سایر پارامترهای مورد بررسی در تحقیق شده است. در مجموع توصیه می شود که باید مولفه عمودی زلزله های نزدیک گسل در ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها به طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد؛ و نیز عملکرد مثبت سازه های جداسازی شده در مقابل زلزله های نزدیک گسل با مولفه قایم، غیرقابل انکار است.

Keywords:

قاب خمشی بتنی ویژه , سازه نامنظم جرمی , جداسازهای لرزه ای , زلزله نزدیک گسل , مولفه قایم زلزله , جداگر لرزه ای لاستیکی سربی , تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی

Authors

امیرحسینبامشاد
امیرحسین بامشاد

گروه عمران، علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

سیدمجتبیموحدی فر
سیدمجتبی موحدی فر

استادیار، گروه عمران، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران