ررسی رابطه احساس تنهایی با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_123

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس احساس تنهایی دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوعهمبستگی بود و آزمودنی های آن را 200 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تشکیل میدادند. انتخابگروه نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس های احساستنهایی (UCLA)، و گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بودند. برای تحلیل داده ها علاوه بر استفاده ازهمبستگی ساده، از رگرسیون چند متغیری استفاده شد. ضرایب همبستگی ساده بین احساس تنهایی با گرایشبه شبکه های اجتماعی مجازی r= 0/25 بدست آمده که همگی در سطح 0/01 معنا دارند و همچنین نتایجرگرسیون نشان داد که احساس تنهایی، دارای یک ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به شبکه های اجتماعیمجازی می باشند.

Keywords:

گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی , احساس تنهایی

Authors

معصومه بیرانوند

دانشجوی کارشناسی ا رشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،واحد اهواز، ایران

محمدرضا برنا

عضو هییت علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران