پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد مخدر بر اساس سبک های هویت و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در دانشجویان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 473

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OSCONF02_071

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی به سوءمصرف مواد بر اساس احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 1394-95 انجام شده است. بدین منظور از میان جامعه آماری دانشجویان از طریق روش نمونه گیری طبقه ایی تصادفی تعداد 380 نفر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های فرم کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی (SELSA) بزرگ سالان، آزمون سبک هویت و مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) داده ها جمع آوری شدند. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای هویت متعالی، هویت سردرگم، تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی توان پیش بینی متغیر گرایش به اعتیاد را دارند و همچنین متغیر تنهایی اجتماعی توان پیش بینی گرایش به اعتیاد را دارد و این متغیرها واریانس گرایش به اعتیاد را پیش بینی می کنند درنتیجه متغیرهای پژوهش توان پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان را دارد

Keywords:

احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی , گرایش به سوءمصرف مواد , دانشجویان , دانشگاه آزاد واحد سنندج

Authors

پروین رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی،گروه روانشناسی و مشاوره ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ، ایران

عطاء شاکریان

دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی و مشاوره ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ، ایران