بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با افسردگی در دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و دانشکده ی ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OSCONF02_080

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با افسردگی در دانشجویان دانشکده ی فنی و مهندسی و دانشکده ادبیات بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی جدیدالورود مشغول به تحصیل دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند. و تعداد 288 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه 20 سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه 21 آیتمی افسردگی بک بود. پرسشنامه ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از تکمیل پرسشنامه، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون خطی و تی مستقل و با به کارگیری نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیر افسردگی قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دو دانشکده، بود. بین افسردگی با متغیر جنسیت و نیز بین میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده ی فنی و ادبیات رابطه ی معنی داری یافت نشد. تفاوت به دست آمده بین میانگین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه باهنر معنادار بود و این میزان در پسران بیشتر از دختران بود. همچنین تفاوت به دست آمده بین میانگین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده های ادبیات و فنی و مهندسی معنادار بود و این میزان در رشته های فنی مهندسی بیشتر از رشته های ادبیات و علوم انسانی بود. نتیجه گیری: اینترنت به دلیل جذابیت هایی که برای فرد ایجاد می کند ازجمله احساس خوشایند درونی که فرد در هنگام استفاده از اینترنت کسب می کند می تواند با دور کردن فرد افسرده از واقعیت و احساسات ناخوشایند او را به آرامی به خود معتاد سازد.

Authors

مریم شهسواری

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

افسانه توحیدی

استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان