شاخص های تغییر اقلیم و قدرت کشورها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 755

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_046

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

Abstract:

یکی از معضلات فعلی در جهان، بروز تغییرات اقلیمی است، تغییراتی که فراتر از مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی است و تمامی کشورها به نوعی در این فرایند نقش دارند. در این بین، مسیلهی قدرت که رقابت جهانی را در بین کشورها نهادینه کرده است،از نقش آفرینی تغییرات اقلیمی بیبهره نیست. از جمله اینکه،یک سری گزینه های سیاسی و ژیوپلیتیکی را برای کشورها ایجاد خواهد کرد و ممکن است برخی کشورها در حمایت از منافع ملی خودشان واکنش نشان دهند و حتی گونه هایی از درگیری را در نقاط مختلف جهان ایجاد کند. بر این مبنا، درپژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، سعی بر آن است تا اصلی ترین تغییرات اقلیمی که جایگاه و نقش آنها در پایداری و یا فروپاشی قدرت کشورهای جهان پررنگتر است با تکیه بر گزارشات IPCC اثبات شود. نتایج حاصل از تحقیق، نشان میدهد که یک اقلیم مناسب باعث میشود برخی کشورها با توجه به موقعیت جغرافیایی، بازیگری و نقشآفرینیشان در قدرت افزایش یابد و چنانچه این اقلیم دچار تغییراتی شود، قاعدتا قدرت کشورها را هم تحت شعاع قرار داده و چه بسا فروپاشی آن را باعث شود، در نتیجه میتوان گفت بین تغییر اقلیم و قدرت کشورها رابطه متقابل وجود دارد.

Authors

محسن جان پرور

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد،

فاطمه سادات اخلاقی حسینی

دانشجوی کارشناسی اقلیمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،