روندیابی تغییرات گازهای گلخانه ای و بارش در ایستگاه های منتخب استان اردبیل بر مبنای آزمونT

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_082

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

Abstract:

مساله ی گازهای گلخانه ای و تغییرپذیری بارش از مباحث مهم عصر حاضر است. این تحقیق نوسانات گازهای گلخانه ای اتمسفر، بارش و اثرات گازهای گلخانه ای بر بارش را در 4 ایستگاه سینوپتیک استان اردبیل بررسی کرده است. داده های مورد استفاده شامل داده ی بارش ماهانه ی 4 ایستگاه سینوپتیک استان اردبیل و داده ی گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن و متان در دوره ی آماری مشترک طی سالهای (2011-1996 ) میباشد. نتایج حاصل از آزمون T دو نمونه ی مستقل نشان میدهد که در هر متغیر و ایستگاه در اغلب موارد تفاوت میانگین دو دوره شهودی و فاقد معنی داری است. روند مقادیر استاندارد شده ی گازهای دی اکسیدکربن و متان و بارش هم در نیمی از موارد مورد بررسی حاکی از اثرپذیری پدیده ی بارش از مقادیر گازهای گلخانه ای جو میباشد. در حالت کلی نکته ای که بایستی بدان توجه شود مساله ی نقش گازهای گلخانه ای در روند بارش است که تصمیم گیری در مقیاس جهانی را در برابر اثرات سوء اقلیمی و محیطی این گازها از جمله مقابله و پیشگیری می طلبد، زیرا در صورت عدم برنامهریزی، قابلیت تبدیل به یک بحران و مخاطره را دارد

Keywords:

گازهای گلخانه ای- نوسانات بارش- استان اردبیل- آزمون T دو نمونه ی مستقل- روندیابی

Authors

سحر سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبو هواشناسی سینوپتیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

برومند صلاحی

استاد آب و هواشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران