ارزیابی چرخه عمر یک ایستگاه بزرگ تصفیه ی فاضلاب در بارسلونا (اسپانیا) از دیدگاه انرژی

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

542

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN02_008

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

ارزیابی چرخه عمر، برای اندازهگیری اثرات زیستمحیطی مربوط به یک ایستگاه تصفیه فاضلاب در مقیاس بزرگ در منطقه کلمبیابارسلونا، با ظرفیت معادل 2 میلیون جمعیت، باتمرکز بر جنبه های انرژی و مصرف منابع، استفاده می شود. خط فاضلاب شامل پیش-تصفیه مرسوم، ته نشینی اولیه، لجن فعال با حذف نیتروژن و تصفیه ثالث است. و خط لجن شامل ضخیم شدن، هضم بی هوازی، تولیدانرژی (برق و گرما)، آبگیری و خشک شدن حرارتی است. داده های واقعی فهرست موجود ترجیح داده شده است. اثرات زیست محیطیبراساس روش پایه CLM2 تعیین شد. طبق نتایج، احتراق گاز طبیعی در موتور تولید انرژی دوگانه مسیول اصلی تغییرات آب وهوایی و از بینبردن منابع آبزی است، درحالیکه احتراق بیوگاز در واحد تولیدانرژی دوگانه بخشی جزیی در تغییرات آب و هوایی به حسابمی آید. نتایج نشان می دهد عملکرد زیست محیطی ایستگاه تصفیه ی فاضلاب با تولید بیوگاز از طریق هضم بی هوازی بهبودیافته لجنفاضلاب، افزایش می یابد.

Authors

نسیممرادی بنستانی
نسیم مرادی بنستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان

حسیننعمت اللهی
حسین نعمت اللهی

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

الهامامینی
الهام امینی

دانشگاه علوم پزشکی بم، ایران