تحلیل تنش شبه دینامیکی شاتون با در نظر گرفتن اثر حرارت و وابستگی ویژگیهای مواد به دما

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,951

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICICE06_058

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1388

Abstract:

در این پژوهش،نیروهای دینامیکی واردبرشاتون در اثر احتراق درون سیلندربا درنظر گرفتن اثرات اینرسی خطی و دورانی بدست آمده اند. به دنبال آن بمنظور یافتن تاریخچه تنش، تحلیل المان محدودشبه دینامیک در نرم افزار اباکوس انجام شده است.مدل شاتون مورد استفاده در تحلیل دو تکه بوده وبا پیچ ومهره به یکدیگروصل شده است.با درنظر گرفتن قید تماسی بین تمام ا جزا اثرات غیر خطی نیز در تحلیل درنظر گرفته شده است. هم چنین با تعریف شرایط مرزی حرارتی و خواص وابسته به دما برای مواد، مشخص شده که میانگین تنشها در اثر حرارت دربرخی نقاط تا ۶ درصد افزایش مییابد. با تو جه به تغییر تاریخچه تنشمی بایست درتحلیلهای خستگی از تاریخچه تنش ترمومکانیکی استفاده نمود. تحلیلها نشان میدهد در برخی نقاط تنشها چندمحوره میباشد بنابراین میبایست از تئوری های چندم حوره خستگی در تحلیل خستگی شاتون استفاده نمود.

Keywords:

تحلیل تنش شبه دینامیکی , تحلیل تنش ترمومکانیکی , اباکوس , شاتون

Authors

مصطفی عابدینی

دانشجو-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شهرام آزادی

استادیار-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد شرعیات

دانشیار-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی