بررسی تاثیر و تناسب پرستیز برند، اعتماد برند و تمایز برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 476

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC07_023

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

در مباحث بازاریابی و برند بی شک هویت برند نقش کلیدی و حیاتی در شکل گیری و بقای یک برند را دارا می باشد و لذا بررسی پارامتر های ایجاد کننده هویت برند بیش از پیش مورد توجه محققان عرصه بازاریابی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی گردیده است از دیدگاهی جدید به پارامترهای موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان پرداخته شود. تحقیق حاضر نیز با این هدف و در راستای و تحت عنوان بررسی تاثیر و تناسب پرستیز برند، اعتماد برند و تمایز برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان به انجام رسیده است.تحقیق حاضر از لحاظ روش، پیمایشی-توصیفی و از لحاظ هدف، ساخناری کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حدود 170 نفر از خریداران و مصرف کنندگان لپ تاپ اپل در شهر تهران می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این معادلات حاکی از آن دارد که پرستیژ برند،اعتماد و تمایز برند بر رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.