بررسی تاثیر مسولیت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی(مطالعه موردی کارکنان بانک صادرات همدان )

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,179

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_031

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسولیت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلی عدالت سازمانی و نقش میانجی رهبری اخلاقی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی-کاربردی است.و برای تجزیه وتحلیل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک صادرات همدان هستند. بنابراین، روش نمونهگیری در دسترس است که باتوجهبه نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 0/95، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است. باتوجهبه پیمایشیبودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه اول مبتنیبر تاثیر مسولیت اجتماعی سازمانی بر رهبری اخلاقی، با ضریب مسیر 0/606 و میزان معناداری 0/000 تایید شده است. فرضیه دوم پژوهش که تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی را می سنجد، دارای ضریب مسیر 0/419 و میزان معناداری 0/000 است که نشاندهنده تاثیر مثبت و معناداری رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. و فرضیه سوم نیز با نقش میانجی رهبری اخلاقی بر رابطه بین مسولیت اجتماعی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید میکند. فرضیه چهارم نقش تعدیلگری عدالت توزیعی سازمانی بر رابطه بین رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی را رد نموده است.

Authors

آذر بهرامزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه پیام نور کرمان، ایران