تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,411

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF02_311

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

دانشگاه ها منشا و محور تحول و توسعه ی کشورها محسوب می شوند. اگر کیفیت نظام های دانشگاهی مطلوب نباشد، تحقق برنامه های توسعه در کشورها دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی، افزایش تقاضا برای پاسخگویی، اعتبار و ارزش آن را نیز در پی داشته است. بنابراین کیفیت، اولویت اول و از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان است که باید در جهت بهبود و ارتقاء آن تلاش شود. ارتقاء کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستلزم استقرار نظام کارآمد ارزیابی و اعتبارسنجی در جهت دستیابی به تضمین کیفیت خواهد بود. عوامل زمینه ساز و تبیین کننده کیفیت تا حد زیادی در درون موسسات قرار گرفته اند و تضمین کیفیت به طور عمده با تضمین کیفیت فرآیند های موسسه و نظام های ملی دربرگیرنده این موسسات مرتبط می شود. در پژوهش حاضر ، با هدف شناخت و دستیابی به اصلی ترین معیارهای تضمین کیفیت در آموزش عالی، به روش مطالعه تفسیری استانداردها و رهنمودهای کیفیت در آموزش عالی اروپا بررسی، و عوامل موثر در تضمین کیفیت دانشگاه در مراحل درونداد، فرایند و برونداد شناسایی شد.

Authors

سعید رجایی پور

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

خالد غفوری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

علی اکبر دولتی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران