تولید آزمایشگاهی بیوگاز با استفاده از کود حیوانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 509

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETCO01_143

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

در پژوهش حاضر، تاثیر بار آلی و دما روی هضم بی هوازی پسماند حاصل از یک واحد مرغداری در شرایط دمایی میانه دوستمورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از هاضم بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی به حجم 70 لیتر و زمان اقامت 15 روزاستفاده شد. در مرحله اول، بارگذاری های مختلف 1، 2، 2/5، 3، 3/5 و 4 کیلوگرم مواد آلی بر متر مکعب بر روز مورد بررسیقرار گرفت. میزان حذف جامدات آلی ورودی و مقدار گاز تولیدی در بارگذاری 3 کیلوگرم مواد آلی بر مترمکعب بر روز بهبیشترین میزان، یعنی 72٪ حذف جامدات آلی و 44/8 لیتر گاز زیستی در روز رسید. درصد حذف جامدات آلی، سرعت تولید گاز و بازده گاز متان در دمای 30 و 25 درجه سانتیگراد در مقایسه با 34 درجه سانتیگراد کاهش یافت و به ترتیب میزان0/096m(3)/kg VS و 0/055 رسید. درصد حذف جامدات آلی ورودی در دمای 30 درجه، 69 % و در دمای 25 درجه بااندکی کاهش به 61 % رسید. افزایش خاش (خواست اکسیژن شیمیایی (C.O.D)) تا 4900 میلیگرم بر لیتر میلی گرم وکاهش pH نا 6/8، فعالیت راکتور را کاهش داد و محدوده مناسب خاش 700-3500 بر لیتر و pH مناسب تولید گاز در اینهاضم 7/3 الی 8 تعیین شد. با توجه به نتایج بدست آمده، این راکتور با بار آلی 3kgVS/m(3).d و در دمای 34 درجه سانتیگراد، توانایی تولید 44/8 لیتر گاز در روز را دارد که می توان به عنوان منبع سوخت استفاده نمود.

Authors

علی ابراهیم زاده آسی بلاغ

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ، ایران

ستار پیروزی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، ایران

رضا محمدی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، ایران