ارزیابی تاثیر استفاده سازمان ها از رسانه های اجتماعی بر میزان ریسک ادراک شده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 470

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_104

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

زمینه و هدف . استفاده از رسانه های اجتماعی در سال های اخیر به عنوان راهی مهم برای سازمان ها جهت ارتباط بامشتریان، سرمایه گذاران، کارکنان و سایر سهامداران ظهور کرده است. با پیشرفت فناوری، اهمیت رسانه های اجتماعی رانمی توان دست کم گرفت؛ در حال حاضر شرکت ها و سازمان های بسیاری در سطح دنیا برای برقرای ارتباط با مشتریانخود از این رسانه ها بهره می جویند.از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر استفاده سازمان ها از رسانه های اجتماعی برمیزان ریسک ادراک شده سازمان می باشد.روش بررسی . در این پژوهش، مدیران و مدیران مالی شرکت های خصوصی در منطقه ی شرق تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند؛ سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۲۰ نفر از آن به عنوان نمونه ی اماری برگزیده شده اند. ابزار نظرسنجی شامل دو بخش بود. در بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی در مورد پاسخ دهندگان واستفاده از رسانه های اجتماعی توسط سازمان آن ها جمع آوری شد. در بخش دوم، مقیاس های سازه مدل تحقیق به دست آمد.نتایج. نتایج مدل تحلیل ساختاری را نشان می دهد که پیش بینی می کند سازمان ها از رویکرد واکنشی برای مدیریتریسک رسانه های اجتماعی خود استفاده می کنند. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه های اجتماعی، ریسک ادراک شده استفاده را افزایش می دهد، ریسک ادراک شده استفاده، تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی را بر اجرای سیاست ها تعدیل می کند.

Keywords:

رسانه های اجتماعی و.مشتریان , ارتباطات , رقابت , تحلیل ساختاری

Authors

جعفرصادق کام فر

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

فریدون اوحدی

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج