بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف (مطالعه موردی: صنعت فرش استان فارس)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 559

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_756

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

فرش دستباف کالای هنری و تجاری است. بازاریابی فرش دستباف ایران با توجه به آسیب پذیری اقتصاد تکمحصولی، توانایی تنوع در تولید فرش و حضور استعدادهای فراوان نیروی انسانی امری ضروری است. بازاریابی فرشدستباف از عوامل مهم افزایش فروش فرش دستباف است. هدف از این پژوهش بررسی معضلات و مشکلات بازاریابی فرشدستباف ایران در بازار داخلی ایران است تا با شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی و متغیرهای تاثیرگذار بر فرایند توسعه بازارداخلی فرش، نقاط ضعف و قوت وضع موجود در یکی از مهمترین مناطق تولید و فروش فرش شناسایی شوند، لذا بر مبنایادبیات بازاریابی، نقش متغیرهای تحقیق که آمیخته بازاریابی 4p (محصول، قیمت، کانال توزیع، ترفیع و تبلیغ) می باشند بر بازار داخلی فرش بررسی شده است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزار مورد استفادهپرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه 247 نفر ازخریداران، خبرگان و فروشندگان فرش دستباف در استان فارس و روش نمونه گیری قضاوتی و در دسترس بود. درروش شناسی تحقیق از مقایسه نظرات نمونه آماری و رتبه بندی متغیرهای تحقیق در توسعه بازار داخلی فرش دستبافتاستفاده شده است. با توجه به دیدگاه های دو گروه خریدار و خبرگان و فروشندگان فرش دریافت شد که، از نظرمصرف کنندگان اولویت های مسایل بازاریابی شامل طبقه بندی محصولات از نظر قیمتی با تنوع قیمتی در محدوده های کمتراز دو میلیون تومان، ضرورت تبلیغات و نهایتا اهمیت به سلیقه مشتری در تنوع طرح و نقش، رنگ، ابعاد، کیفیت، تراکم ونوع طرح حایز اهمیت ویژهای هستند. از منظر فروشندگان موارد متفاوتی مانند کیفیت، اصالت، آموزش به اقشار متعدد وسرمایه گذاری جهت تنوع تولیدات هنری و تجاری بیان شد. دقت به موارد متعدد زمینه مناسبی برای تولیدات و فروشمناسب در بازار استان فارس ایجاد خواهد نمود.

Authors

شهدخت رحیم پور

عضو هییت علمی گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران