پیش بینی عملکرد ماشین هاواژ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 755

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DESCONF01_077

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

سنگ های ساختمانی همواره به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در صنعت ساختمان مطرحبوده است. ازاین رو برنامه ریزی برای افزایش بهروری در تولید و کنترل قیمت ها بسیار دارای اهمیتمیباشد. یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در افزایش بهره وری، تعیین و پیش بینی نرخ تولید ایندسته از سنگ ها می باشد. در این مطالعه هدف کاربرد شبکه های عصبی شعاعی به منظور ارایه یکمدل دقیق برای پیش بینی نرخ تولید سنگ های ساختمانی توسط دستگاه برش هاواژ است. بدین منظورچهار پارامتر فیزیکی و مکانیکی سنگ ها توسط تست های آزمایشگاهی مشخص می شود که شاملمقاومت فشاری تک محوره، سایش لوس آنجلس، محتوای کوارتز و آزمایش چکش اشمیت به عنوان دادههای وردی و نرخ تولید به عنوان داده خروجی می باشد. در پایان، نتایج بدست آمده از این تحقیق نشانمیدهد که مدل ارایه شده دارای کارایی بالایی با ضریب همبستگی در تعیین نرخ تولید سنگ هایساختمانی است که میتوان از این نتایج بدست آمده در طرح ها و برنامه ریزی های لازم در کارخانجات ومعادن تولید سنگ استفاده نمود.

Keywords:

ماشین هاواژ , سنگ های ساختمانی , نرخ تولید , شبکه های عصبی مصنوعی شعاعی

Authors

جواد محمدی

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد عطایی

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا خالوکاکایی

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا میکاییل

گروه مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه