فرایند برنامه ریزی استرا تژیک با استفاد از متودولوژی SODA و مدلسازی شناختی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,326

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMFCONF03_026

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

مقاله ی حاضر، بعد از ارایه ی معرفی مختصری از متودولوژی SODA، توانایی ها و قابلیت های این متودولوژی را به عنوان یک روشبرنامه ریزی استراتژیک مورد بررسی قرار داده و نشان میدهد که، رویکرد مذکور چگونه با جذب دیدگاه های متفاوت افراد، آنها را به منظورارایه ی راهکارهای عملی جهت ساختار دهی به مسایل همسو و همگرا خواهدکرد . همچنین جنبه های مختلف اهمیت متودولوژی مذکور را، در ارتقاء دانش سازمانی، تدوین استراتژی ها، انطباق استراتژی ها با بخش های مختلف سازمانی، و نیز ضمانت اجرایی این استراتژی ها را ، مورد بحث قرار خواهد داد. در ادامه الگوریتم هایی جهت بکارگیری SODA در برنامه ریزی استراتژیک پیشنهاد شده است. و در نهایت بکارگیری این روش در قالب یک مطالعه ی موردی نشان داده شده است.

Authors

نقی کاظمی

مهندسی صنایع دپارتمان مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ایران

محبوبه قاسمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان