پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس عزت نفس و تاب آوری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 345

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN03_098

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

این پژوهش، با هدف پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس عزت نفس و تاب آوری در دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز در سال 1395 بوده اند که100 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش فرسودگی تحصیلی، عزت نفس و تاب آوری این دانشجویان به ترتیب از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران 2007، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1989 و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که تاب آوری نقش کلیدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر عهده دارد.

Authors

نگین نادری

عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرزانه احمدی

کارشناس روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران