معرفی شاخصهای ارزیابی سیاست علم و فناوری در دو روش تحلیل ذینفعان و فناوری مطلوبیت چندمعیاره ( MAUT)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 651

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB03_091

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

پیش بینی نتایج و نحوه اثر سیاست ها و بازخورد منظم با استفاده از معیارهای استاندارد در به ثمر رسیدن سیاست گذاری و سیاست های علم و فناوری نقش زیادی دارد. با توجه به این نقش، میتوان به جایگاه و اهمیت ارزیابی سیاست های علم و فناوری پیبرد. سیاست های علم و فناوری با تصمیمات خاصی که مرتبط با عوامل فناوری، قانونی، اجتماعی و اقتصادی هستند، سروکار دارند که کمیت برخی از عوامل به سختی تعیین می شود.باید توجه داشت که تمامی افراد درگیر در چنین سیاست هایی ممکن است بسته به منافع و اطلاعات دریافتی، دیدگاه متفاوتی داشته باشند. ارزیابی سیاست علم و فناوری به بسیاری از روابط تکنولوژیکی و اقتصادی اعتبارمی بخشد و معمولا نتیجه و بازده سیاست ها را نشان میدهد و براین اساس تصمیم گیرندگان به نحوی باید به قضاوتی در مورد ارزیابی عملکرد کلی سیاست دست یابند: آیا این سیاست خوب بوده یا بد و اینکه باید ادامه داشته باشد یا خاتمه یابد که این موضوع با توجه به اینکه ارزیابی سیاست شاخصهای فراوان دارد، روند بسیار سختی است. از روشهای متداول برای ارزیابی سیاست، روش تحلیل ذینفعان و روش فناوری مطلوبیت چند معیاره1 است. در این مقاله با استفاده از بررسی تحقیقات صورت گرفته بر این دوروش، مجموعه ویژگی ها و شاخص های عملکرد سیاست معرفی میشود

Keywords:

ارزیابی سیاست علم و فناوری , تحلیل ذینفعان , فناوری مطلوبیت چند معیاره , شاخص عملکرد

Authors

اعظم سادات مرتضوی کهنگی

پژوهشگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهران احتشامی

مشاور IT شرکت سوربن ترابر خزر