بررسی الگو های اقتصاد مقاومتی در کشور های قدرتمند دنیا و ارایه مدل پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 551

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECONF01_054

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرهااست و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتیباید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. تقلیدیا الگوبرداری از روش های دیگران یکی از شیوه های آموزشی است که از دیرباز در تعلیم و تربیت دارایاهمیت و کاربرد بوده است. از آغاز قرن بیستم پژوهش های فزایندهای درباره تقلید به عنوان یک پدیدهعلمی انجام گرفته و جنبه های مختلفی برای آن مشخص کرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی الگو هایاقتصاد مقاومتی در کشور های قدرتمند دنیا و ارایه مدل پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی ایران است. روشاجرای پژوهش حاضر رویکرد تحلیل محتوا و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای بوده است. در اینپژوهش به بررسی راهکار های مقاوم سازی اقتصاد کشور های قدرتمند جهان می پردازیم و در انتها باروش تحلیل محتوا یافته ها را از مقالات بررسی شده استخراج و مدلی را برای راهکار های مقاوم سازیاقتصاد کشور ایران پیشنهاد و ارایه کردیم.

Keywords:

اقتصاد مقاومتی , بررسی الگو های مختلف اقتصاد مقاومتی , مدل پیشنهادی اقتصاد مقاومتی ایران

Authors

شهریار مرزبان

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

وحید گودرزی

گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران