پیش بینی عملکرد شغلی براساس دلبستگی شغلی کارکنان شرکت اسنوا شهر اصفهان سال 95 -96

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 487

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO05_136

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد شغلی براساس دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت اسنوا شهر اصفهان ( 1396 ) انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و رگرسیون است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شاغل در شرکت اسنوا بودند که تعداد 127 نفر بعنوان نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری از سه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون، دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد شغلی بر اساس دلبستگی شغلی در سطح ( 001 / 0 > P ) قابل پیش بینی است.

Authors

مریم عزیزی

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، ایران

فرزانه نیک نژادی

استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، ایران