انتخاب و تخصیص پرسنل با استفاده از روش طراحی بدیهی ادغام شده با روش وزن دهی سوارا (مطالعه ی موردی: آموزشگاه زبان سفیر)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 535

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF02_087

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

بدون شک می توان بیان نمود که یکی از پایه های اساسی سازمان های امروزی بر پایه ی نیروی انسانی واقع شده است. به همین منظور یکی از راه های بهبود و افزایش بهره وری سازمان ها استخدام کارکنان مناسب و همچنین بهبود وضعیت آنها در سازمان می یاشد. انتخاب کارکنان مسایل از مسایل کلاسیک حوزه علوم مدیریتی از زیر مجموعه ی مدیریت منابع انسانی می باشد. یکز از روش های استاندارد به منظور انتخاب کارکنان استفاده از روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه می باشد. در پژوهش فعلی به منظور انتخاب کارکنان آموزشی و معلمان در مجموعه ی آموزشگاه های سفیر از یک روش ادغامی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شده است. پس از مشخص شدن گزینه های انتخابی و همچنین معیارهای تحقیق با استفاده از مطالعات موردی بحث شده همچنین ادبیات تحقیق ماتریس اولیه تصمیم گیری شکل گرفته است. در نهایت به منظور آنالیز ماتریس تصمیم گیری ابتدا از روش وزن دهی سوارا به منظور تعیین اوزان معیارها استفاده گردیده است. سپس با ادغام روش سوارا با متد طراحی بدیهی به صورت فازی رتبه های بهینه و انتخاب های نهایی کارکنان بدست آمده، در نهایت با مقایسه ی انتخاب های انجام شده در سازمان با ارزشیابی نهایی روش ادغامی معرفی شده از طریق همبستگی نشان داده شده است که روش معرفی شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد.

Keywords:

انتخاب پرسنل , تصمیم گیری با میعیارهای چندگانه , روش طراحی بدیهی فازی , روش وزن دهی سوارا

Authors

آبتین ایجادی مقصودی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

عباس سقایی

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

اشکان حافظ الکتب

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران