روشی جهت تشخیص روبات های وب بر مبنای ماشین بردار پشتیبان فازی و الگوریتم PSO

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 852

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TECCONF03_035

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

روباتهای وب، برنامه هایی هستند که به طور خودکار و به صورت بازگشتی اطلاعات و محتوای سند وب سایت را بازبینی می کند. برخی از این روباتها مخرب هستند. بنابراین تشخیص روباتهای وب از جمله چالشها در زمینه دستهبندی است. در این تحقیق به ارایه روشی ترکیبی بر مبنای الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین بردار پشتیبان فازی با هدف افزایش کارایی در تشخیص روباتهای وب، پرداخته شده و شبیهسازی با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است. معیارهای ارزیابی در این تحقیق، Precision، Recall ، F-Measure ، Accuracy و Specificity میباشند که نتایج به دست آمده از این تحقیق، برای روش پیشنهادی، به ترتیب 99,51، 91,47، 95,29، 96,83 و 99,74 درصد، به دست آمده اند. نتایج مقایسه روش پیشنهادی با الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبان فازی پایه مورد استفاده در تحقیق حاضر، حاکی از برتری روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های مورد مقایسه است.

Keywords:

تشخیص روبات های وب , الگوریتم بهینه×سازی ازدحام ذرات , ماشین بردار پشتیبان فازی

Authors

رضا نصیری فر

گروه مهندسی کامپیوتر_ نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان، اصفهان، اصفهان