ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: منطقه اشتهارد)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 565

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WREC01_131

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

مدیریت استفاده بهینه از منابع آب یکی از مهمترین مسایل مطرح در توسعه پایدار به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی در منطقه اشتهارد از دو شاخص هدایت الکتریکی (EC) و نسبت جذب سدیم (SAR) بهره گیری شد. در این پژوهش تعداد 13 حلقه چاه انتخاب و روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در طول دوره آماری 13 ساله به کمک پارامترهای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. برای برسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی اقدام به ترسیم نقشه های پهنه بندی با استفاده از نرم افزار Arc GIS شد، بهترین پارامتر (کریجینگ ساده) با کمترین خطا برای پهنه بندی انتخاب شد. نتایج بررسی بیانگر این موضوع است که مقدار این پارامترها افزایش یافته است به طوری که از نظر شاخص نسبت جذب سدیم قسمت غربی و مرکزی منطقه دارای کیفیت بهتر نسبت به قسمت شرقی منطقه است و قسمت شرقی در دوره انتهایی روند تخریب را داشته و میزان آن افزایش یافته است همچنین از نظر شاخص هدایت الکتریکی منطقه در وضعیت شدید و بسیار شدید است. با توجه به کاهش بارندگی و برداشت بیش از حد آب زیرزمینی و به تبع آن افت سطح آب زیرزمینی در سال های اخیر، وضعیت کیفی آب نیز کاهش پیدا کرده است.

Authors

مهناز رنج پیشه

کارشناس ارشد همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

فاطمه نخشب

کارشناس ارشد همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

مجید کریمپورریحان

دانشیار، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

غلامرضا زهتابیان

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران