برآورد سری زمانی شاخص دانش در اقتصاد ایران با روش لوینسون و پترین

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 465

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-6-23_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه R&D نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش،بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهره وری رشد اقتصادی بهبود می یابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخصیکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازه گیری های این متغیر غیر قابل مشاهده می باشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گر فته شده است و با استفاده از روش OP,LP سری زمانی این متغیر طی دوره 1393-1353 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی می تواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روشLP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 0/42 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 1/12 درصد در سال بوده است.

Keywords:

سطح دانش , مخارج , R&D , متغیرهای غیر قابل مشاهده , اقتصاد ایران

Authors

علی حسین استادزاد

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

ابراهیم هادیان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

کریم اسلاملوییان

دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

احمد صدرایی جواهری

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز