مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 433

This Paper With 42 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-6-24_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوبقراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است. انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزارMatlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا( 20 درصد) و پایین( 1 درصد) بارفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل بالا در سال های ابتدایی دوره، تاییدکننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعیمیدان است

Keywords:

مسیر بهینه بهره برداری از مخازن نفت و گاز , قراردادهای خدماتی با ریسک , قراردادهای خدماتی بیع متقابل ایران

Authors

سیدمحمدعلی حاجی میرزایی

مربی و دانشجوی دکتری موسسه مطالعات بین المللی انرژی و دانشگاه علامه طباطبایی

علی امامی میبدی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

محسن ابراهیمی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

علی سوری

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران