مقایسه کارکرد خانواده در مردان متاهل معتاد و غیر معتاد

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSR-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1397

Abstract:

هدف: امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوءمصرف مواد به صورت یک معضل اجتماعی روانی درآمده است که کشورهای مختلف و جوامع انسانی را به شدت تهدید می کند اعتیاد به مصرف مواد می تواند کل زندگی فرد راتحت تاثیر قرار داده و اغلب منجر به دامنه وسیعی از رفتارهای بیمارگونه شده و کارکرد طبیعی فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختلمی کند. این پژوهش در نظر دارد به شناخت تفاوت کارکردهای خانواده در مردان معتاد و غیر معتاد بپردازد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقایسه ای است که جامعه آماری در این پژوهش مردان متاهل شهر تهران می باشند و نمونه مورد مطالعه 192 نفر از افراد معتاد و 192 نفر از افراد غیر معتاد بودند. روش نمونه گیری افراد معتاد نمونه دردسترس بود. افراد غیر معتاد نیز از بین جمعیت عادی که از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی با افراد معتاد همتا شده بودند، به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق ابزار سنجش کارکرد خانواده براساس مدل McMaster بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T-Test و خی دو استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین مردان معتاد وغیر معتاد از لحاظ کارکرد خانواده در توانایی حل مسیله، توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی ابعاد مردان معتاد نمرات کمتری کسب نمودند. حث و نتیجه گیری: بین مردان معتاد و مردان غیرمعتاد به لحاظ توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین این عوامل در درمان و بازتوانی معتادین نیز باید درنظر گرفته شود و برگزاری کلاس های رفتاردرمانی و شناخت درمانی که فرد با کسب این مهارت ها و تمرین آنها بتواند به شرایط عادی و قبل از ترک خود بازگشته و شاهد یک زندگی موفق و سالم باشد ضروری است.

Authors

ثریا سیار

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مصطفی اقلیما

دکتری مددکاری اجتماعی، عضو هییت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران