اثر خستگی موضعی بر تعادل ایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی رانی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 390

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-3-9_008

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

سندروم درد کشککی - رانی از شایع ترین اختلالات زانو است و حدود 25 درصد از کلآسیب های زانو را شامل می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر خستگی موضعی بر تعادلایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی – رانی است. 15 فرد سالم با میانگینسن 1/17±16/66 سال، وزن 6/093±66/780 کیلوگرم، قد 5/46±176/80 سانتی متر و 15 فرد با درد کشککی - رانی با میانگین سن 0/83±17/13 سال، وزن 9/048±066/50 کیلوگرم، قد 4/02±0174/93 سانتی متر در این پژوهش شرکت داشتند. برای اندازه گیری تعادل پویا از آزمون تعادل ستاره ای (چهار جهت اصلی) و از آزمون ایستادن روی یک پا برایارزیابی تعادل ایستا استفاده شد. برای ایجاد خستگی در عضلات چهارسر رانی به صورتانقباض ایزومتریک از دستگاه تقویت کننده عضلات چهار سر رانی استفاده شد. برای ثبتشدت درد آزمودنی ها قبل از خستگی، هنگام اجرای پروتکل خستگی و بعد از خستگی ازمقیاس عددی سنجش درد (VAS) و برای ثبت امتیاز ارزیابی عملکردی آن ها از فرم ارزیابی عملکردی کایالا استفاده شد. نتایج نشان داد بین افراد با درد کشککی - رانی و گروه کنترل در حفظ تعادل ایستا (3/11±14/98 کنترل)، (3/08±13/19 آزمایش) و پویا (13/64±364/96 آزمایش)، (21/68±374/70) تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p≤0/05)، در حالی که در حفظ تعادل ایستا (3/56±13/67 کنترل)، 03/90±10/41 آزمایش) و پویا (17/79±359/46 کنترل)، (13/41±339 آزمایش) در جهت های قدامی، داخلی، خلفی، بعد از پروتکل خستگی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (p≤0/05). در گروه آزمایش نیز قبل و بعد از پروتکل خستگی این تفاوت در تعادل ایستا (قبل از خستگی، 3/08±13/19)، (بعد از خستگی، 3/90±10/41) و پویا (قبل از خستگی (13/64±364/96)، (بعد از خستگی 13/41±339) در جهت های قدامی و خارجی معنی دار بود (p≤0/05). همراهی سندروم درد کشککی رانی با عوامل دیگری مانند خستگی و تشدید علایم آن بر اثر فعالیت ها می تواند باعث بروز اختلالات پوسچری در افراد مبتلا به این سندروم شود.

Keywords:

سندروم درد کشککی - رانی , کنترل پوسچر , خستگی , آزمون عملکردی تعادل ستاره ای

Authors

علی اصغر نورسته

استادیار دانشگاه گیلان

محمد شبانی

استادیار دانشگاه بجنورد

مجتبی کامکار

کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی