رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روان شناختی در دانشجویان ورزشکار

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 411

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPSY-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

هدف از اجرای پژوهش حاضر رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روان شناختی در دانشجویان ورزشکار پسر شرکت کننده در مسابقات ورزشی منطقه دو کشور بود. روش پژوهش استفاده شده از نوع توصیفی- همبستگی بود. برای این منظور تعداد 100 نفر از دانشجویان ورزشکار (میانگین سنی، 22/5 و انحراف استاندارد، 3/7) رشته های مختلف ورزشی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه استحکام روانی کلاف و همکاران را به منظور اندازه گیری استحکام روانی و آزمون راهبردهای عملکرد توماس و همکاران را برای اندازه گیری راهبردهای روان شناختی تکمیل کردند. برای اندازه گیری راهبردهای روان شناختی تکمیل کردند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین استحکام روانی و خرده مقیاس های فعال ساز، آرام سازی، تصویرسازی و کنترل توجهی در بعد رقابت بود. در ضمن نتایج رگرسیون چندگانه نشان دهنده پیش بینی معنادار راهبردهای روان شناختی در هر دو بعد تمرین و رقابت توسط خرده مقیاس های تعهد در هر دو بعد بیشترین تاثیر و قدرت پیش بینی را دارا بود. این موضوع نشان می دهد که احتمالا ورزشکاران متعهد به انجام کار و فعالیت خود، بیشتر تمایل به استفاده از مهارت های روانی برای کسب موفقیت در فعالیت مربوطه داشتند.

Keywords:

Authors

بهروز عبدلی

دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

رسول عابدان زاده

دانشجوی دکترای رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

حسام رمضان زاده

دانشجوی دکترای رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران