تطابق و ع دم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 381

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPSY-2-3_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

این مطالعه نظریه بازگشتی را به کاربرد تا به تعیین اولویت های ورزشی و تمرینی در ورزش های استقامتی و انفجاری بپردازد. در این راستا مقیاس تسلط هدف محور بین 166 ورزشکار رشته های استقامتی (ورزش های دوچرخه سواری، قایق رانی، شنا و دوهای استقامتی) و انفجاری (ژیمناستیک و بسکتبال) توزیع شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، داده ها با آزمون آماری تی مستقل تحلیل شد. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین ورزش های استقامتی و انفجاری در متغیرهای انگیختگی گریز و جدیت بود. همچنین نتایج نشان داد، انخاب افراد برای مشارکت واقعی در ورزش های انفجاری با سبک زندگی فعالیت محوری مرتبط است. در حالی که انتخاب افراد برای مشارکت واقعی در ورزش های استقامتی به سبک زندگی هدف محوری مرتبط است. این یافته ها به طور کامل اصول موجود در نظریه بازگشتی را تایید کرد.

Authors

احمد قطبی ورزنه

مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

علیرضا بهرامی

استادیار دانشگاه اراک

مهدی ضرغامی

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز