طراحی و رتبهبندی مولفه های آمیخته بازاریابی داخلی فرش دستباف ایران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-6-17_004

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

Abstract:

امروزه صاحبان صنایع و بنگاه های تجاری برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجادشده، بایستی ضمن بهرهگیری از دانش بازاریابی، برای حضور خود در بازار، برنامه روشن و مدونی داشته باشند. یکی از ابزارهای مهم در برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه بازاریابی، آمیخته بازاریابی است. محققان این حوزه، عوامل و متغیرهای متعددی را برشمردهاند که هر کدام در حوزه بازاریابی محصوالت متفاوت، سودمند میباشند. در مدل پیشنهادی این تحقیق، آمیخته بازاریابی فرش دستباف ازپنج عنصر کلیدی محصول، قیمت، ترفیع، توزیع و اصالت هنری و تاریخی تشکیل شده است. برای بررسی میزان معناداری و اهمیت هر کدام از این عوامل و شاخصها به بررسی نظر خبرگان، با استفاده از پرسشنامه پرداخته شد. برای تعیین اهمیت هرکدام از شاخصها از آزمون علامت و در راستای رتبه بندی هرکدام از شاخصها و سپس عوامل کلی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل نشان میدهد که اهمیت عوامل آمیخته به ترتیب عبارتند از اصالت هنری و تاریخی، ترفیع و تبلیغ، محصول، قیمت و در نهایت، توزیع.

Keywords:

Authors

امیرحسین چیت سازیان

استادیار دانشگاه کاشان

علیرضا چیت سازیان

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد