اثر پلی سولفید مایع ضایعاتی و نانوخاک رس بر خواص مهند سی قیر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 372

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-30-3_007

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

قیر ماده راه سازی مهمی بوده که خواص آن بسیار مورد توجه است. اصلاح قیر با پلیمر موجب افزایش عمر روسازی های آسفالت میشود. برای اصلاح خواص مهندسی قیر از روشهای فیزیکی و شیمیایی استفاده میشود. از این میان، روشهای فیزیکی به دلیل سادگی پرکاربردتر هستند. از روشهای فیزیکی اصلاح قیر استفاده از پلیمرهاست. پلی سولفید از پلیمرهایی بوده که به تازگی مورد توجه پژوهشگران این صنعت قرار گرفته است. این پلیمر را میتوان از ضایعات سنگین و هیدروکربنهای کلردار صنایع پتروشیمی نیز سنتز کرد که افزون بر کاهش هزینه های مربوط به اصلاح قیر، کمک شایانی به حل مشکل انباشتگی این ضایعات میکند. در این پژوهش، از پلیمر پلی سولفید مایع ضایعاتی )waste liquid polysolfide polymer, WLPSP(، به تنهایی و همراه با نانوخاکرس برای اصلاح قیر استفاده شد. مقدار پلیمر اضافه شده به قیر 1، 3 و 5%بود.در نمونه هایی که دارای پلیمر و نانوخاک رس بودند، مقدار نانوخاکرس ثابت و 2% بود. پلیمر WLPSP موجب افزایش دمای نرمی و کاهش درجه نفوذ قیر میشود که این موضوع خواص قیر را در دمای زیاد بهبود میبخشد. این آثار برای تمام نمونه های قیر پلیمری و آمیخته های قیر-پلیمر - نانوخاکرس و قیر - نانوخاکرس مشاهده شد. نمونه های اصلاح شده با نانوخاکرس و پلیمر و نانوخاکرس به تنهایی کاهش بیشتر درجه نفوذ را نشان دادند. با افزایش WLPSP به قیر، شاخص نفوذپذیری قیر افزایش یافت که نشاندهنده کاهش حساسیت گرمایی قیرهای پلیمری و آمیخته های قیر-پلیمر-نانوخاک رس حاصل است.

Authors

صادق احسانی

تهران، دانشگاه آزا د اسلامی، واح د علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی پلیمر،

میلاد مهرانپور

تهران، دانشگاه آزا د اسلامی، واح د علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی پلیمر،

علی اکبر یوسفی

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک،