تاثیر فعالیت هوازی در زمان های مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص های پیش التهابی سرم مردان غیرورزشکار

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-3-9_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در زمانهای مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص های پیش التهابی سرم مردان غیرورزشکار است. 11 مرد سالم غیرورزشکار (سن: 24/4±2/7 سال، توده بدن: 64/6±8/1 کیلوگرم، قد: 171/6±9/8سانتی متر) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها فعالیت هوازی مشابهی را در چهار زمان مختلف روز 08:00)،12:00،16:00 و (20:00، به صورت تصادفی روی چرخ کارسنج انجام دادند. در هر جلسه، آزمودنی ها پس از گرم کردن و کشش، با شدتی معادل90 درصد حداکثر ضربان قلب، به مدت 30 دقیقه روی چرخ کارسنج رکاب زدند. از هر آزمودنی دو نمونه خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر آزمون گرفته شد. پس از بررسی داده ها، با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مشخص شد مقادیر پایه تمامی شاخص ها بهجز (P> 0/05) CRP در دورههای زمانی مختلف روز تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند .(P<0/05) فعالیت هوازی سبب افزایش معنی دار کورتیزول و IL-6 شد (P<0/05)، ولی در پی انجام فعالیت هوازی، تغییر معنی داری در سطوح TNF-α و CRP مشاهده نشد .(P> 0/05) همچنین ریتم شبانه روزی بر اندازه و میزان پاسخ این شاخص ها به فعالیت هوازی تاثیر معنی داری نداشت .(P> 0/05) بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که به استثنایCRP، غلظت های پایه سایر شاخص ها تحت تاثیر تغییرات زمان روز هستند. با این حال، پاسخ کورتیزول و شاخص های پیش التهابی به فعالیت هوازی حاد به زمان وابسته نیستند.

Keywords:

Authors

سعید دباغ نیکوخصلت

استادیار دانشگاه تبریز

سجاد احمدی زاد

استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

حسن پوررضی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

عادل رهبران

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران