تاثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن های TLR4 و IL-1 در بافت قلب موش های صحرایی نر

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 408

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSP-8-31_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

پژوهش حاضر اثرات تمرین هوازی بر فاکتورهای التهابی قلب موشهای درمعرض ذرات کربن سیاه را موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش، 24 سر موش نر بالغ نژاد ویستار 10 هفتهای با میانگین وزنی 279/29±26/97 گرم به چهار گروه ششتایی تقسیم شدند که عبارت هستند از: گروه کنترل )بدون تمرین هوازی و قرارگیری درمعرض )PM10، گروه تمرین هوازی )پنج جلسه در هفته و به مدت چهار هفته(، گروه قرارگیری درمعرض PM10 کربن سیاه )پنج میلی گرم در متر مکعب( و گروه تمرین هوازی همراه با قرارگیری درمعرض PM10 کربن سیاه. شایان ذکر است که بیان ژن های TLR4 و IL-1 در بافت قلب با استفاده از روش Real-Time PCR سنجیده شد. همچنین، جهت تعیین اختالف معنادار بین گروهها از آزمون تحلیل واریانس دوسویه و آزمون تعقیبی LSD با سطح معناداری P≥0.05 استفاده گردید. یافتهها نشان میدهد که تمرین هوازی توانسته است افزایش بیان ژن IL-1 ناشی از PM10 را در بافت قلب مهار کند، اما درمقایسه با گروه کنترل، بیان ژن IL-1 تنها در گروه آلودگی به شکل معناداری بالاتر میباشد .)P=0.046( نتایج به دست آمده حاکی از آن است که چهار هفته قرارگیری درمعرض PM10 کربن سیاه، به شکل معناداری بیان ژن IL-1 را در بافت قلب افزایش میدهد و این وضعیت با انجام تمرینات هوازی وخیم تر نمیگردد.

Authors

بهزاد پاک راد

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

حمید آقاعلی نژاد

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا زمانی

استاد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

محمد فشی

استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی