ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش های الکترونیک دانشگاه شیراز)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 533

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-14-54_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

Abstract:

امروزه فناوری اطلاعات یک بخش مهم و راهبردی در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی است و حاکمیت فناوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت کسب وکار محسوب می شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل ترین و پرکاربرد ترین این ابزارها کوبیت است. چارچوب کوبیت، چارچوب اطلاعاتی است که بیان می کند چه باید انجام شود تا به برتری فناوری اطلاعات دست یابیم براین اساس شرکتها نیاز به اجرای کوبیت خواهند داشت. پایه هر علم، شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناسیای مبتنی است که در آن علم بهکار میرود بکارگیری روشهای غیرقطعی اطلاعات نزدیکتری به واقعیت ارایه میدهند این پژوهش با هدف بکارگیری رویکرد غیرقطعی سلسله مراتب خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات انجام شده است همچنین در این پژوهش الگویی ترکیبی از کوبیت و چارچوب معماری سازمانی توگف ارایه شده است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیماشی است. از پرسشنامه برای تعیین وزن ابعاد فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و ارزیابی فرایندهای فناوری اطلاعات در دانشکده آموزش های الکترونیک دانشگاه شیراز به عنوان سازمان مورد مطالعه استفاده شده است. جامعه اول پژوهش شامل گروه خبرگان حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات است که با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب می شوند. جامعه دوم شامل20 نفر از مدیران و کارکنان دانشکده براساس تمام شماری میباشد. نتایج حاصل از این پژوهش چگونگی بکارگیری تیوری خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات و همچنین ارایه مدل ترکیبی از توگاف و کوبیت در این ارزیابی را نشان میدهد. در این پژوهش تعداد 31 فرایند از فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات دارای سطح بلوغ بالاتر از سطح دو و پایینتر از سطح سه در سازمان مورد مطالعه می باشند نتایج پژوهش بیانگر آن است که سازمان مورد مطالعه بستر مناسبی برای پیادهسازی حاکمیت فناوری اطلاعات دارد و مدیران سازمان با تکیه بر حوزه های کوبیت میتوانند این بستر را فراهم کنند.

Authors

محمدحسین رونقی

دانشگاه شیرازشیراز ایران

پیام فرهادی

موسسه آموزش عالی زندشیراز ایران

صنوبر خردمند

موسسه آموزش عالی زندشیراز ایران