بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر معنویت در کار با نقش میانجی گری کیفیت زندگی کاری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 477

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSCO01_048

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف از این پژوهش تبیین تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر معنویت در کار از طریق میانجی گری کیفیت زندگی کاری است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری به عنوان تحقیق کاربردی می باشد. از جامعه آماری پژوهش که شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آ.غ بودند به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده،230 نفر برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، سیرت نیکوی مدیران بر معنویت کاری و کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. سیرت نیکوی مدیران به میزان% 71 از تغییرات معنویت در کار را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین متغیر سیرت نیکوی مدیران به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی کاری % 26 (ضریب مسیر (0,28*0,95 بر متغیر معنویت در کار تاثیر دارد و کیفیت زندگی کاری بر معنویت در کار تاثیر ی معادل 0,28 دارد

Authors

فرهاد نژادایرانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

علی هدایت فسندوز

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده