تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر بهره وری بانک کشاورزی منطقه سیستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 617

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

امروزه. بانک هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از بهره وری را در پی خواهند داشت. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر بهره وری در شعب بانک کشاورزی منطقه سیستان می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با رویکرد همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی به تعداد 86 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری همه 86 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال (1999) که شامل 5 بعد فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی و 31 سوال استاندارد شده و پرسشنامه بهره وری محقق ساخته که به صورت طیف 5 گزینه ای لیکرت در مقیاسی بین خیلی مخالفم تا خیلی موافقم طراحی شده استفاده می کند، که روایی آن ها توسط اساتید و خبرگان تایید و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه کیفیت خدمات ، 0.85 و پرسشنامه بهره وری 0.78 بدست آمد. این تحقیق برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود، که در سطح آمار توصیفی از آزمون های فراوانی، درصد فراوانی و نمودار ها استفاده می گردد و در سطح آمار استنباطی از آزمون اسمرینف-کولموگروف، رگرسیون خطی نیز استفاده گردید. برای تحلیل آزمون های آماری از نرم افزار SPSS20th بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و مولفه های آن بر بهره وری بانک کشاورزی منطقه سیستان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

Authors

محمد قویدل

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل

رویا سبزه گر

عضو هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل