ارزیابی نقش کیفیت زندگی کاری در ارتقای بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی: اداره استاندارد استان زنجان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 490

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_009

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع هر سازمان و بهره وری یکی از مهمترین اهداف آن میباشد. یکی از راهکارهایی که برای تحقق این هدف مورد توجه قرار میگیرد توجه به کیفیت زندگی کاری میباشد. از این رو هدف مقاله حاضر ارزیابی نقش کیفیت زندگی کاری در ارتقای بهره وری نیروی انسانی میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی و میدانی انجام شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارمندان اداره استاندارد استان زنجان می-باشد. که اعضای نمونه به صورت تمام شماری میباشد 60) نفر). نتایج تحقیق نشان میدهد، بین گسترش کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوری که کیفیت زندگی کاری در ارتقای بهرهوری تاثیر داشته و سبب ارتقای آن میشود . در این میان متغیر قانونگرایی در سازمان شغلی با میزان (0/496) بیشترین تاثیر و متغیر انسجام اجتماعی در سازمان شغلی با میزان (0/046) کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری داشته است.

Keywords:

کیفیت زندگی کاری , بهره وری , بهره وری نیروی انسانی

Authors

مینا جعفری

دانشجوی مدیریت منابع انسانی دانشگاه زنجان.

مریم جعفری

دانشجوی مدیریت منابع انسانی دانشگاه زنجان.