رابطه حسابرسی کمیته حسابرسی وکیفیت درآمد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 591

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_010

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

از زمان اجرای قانون ساربنس-اکسلی1 تعداد زیادی از پژوهش ها و نظارت ها بر کارشناسان مالی در چهار چوب کمیته های ممیزی مورد بررسی گرفته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی برنتایج حاصل از 90 مطالعه با 165000 مشاهده سال مالی که مربوط به تخصص کمیته حسابرسی و کیفیت درآمدمی باشد، به کمک روش فراتحلیل تلفیقی نشان می دهد که کمیته حسابرسی دارای رابطه مثبت با کیفیت درآمد است. و کارشناسان مالی حسابداری با کیفیت درآمد نسبت به کارشناسان مالی غیر حسابداری رابطه قوی تری دارند علاوه بر این، سیستم های حاکمیت شرکتی واستانداردهای بین المللی مالی ، ارتباط بین کمیته حسابرسی و رابطه کیفیت سود بین آنها را می سنجند. مدیران اضافی ، معیارهای متفاوتی از کیفیت درآمد و تخصص مالی کمیته حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهند. واستقلال شغلی کارشناسان مالی، نقش حسابرس خارجی و کیفیت انتشار در این رابطه مهم هستند. علاوه بر این، مطالعه فرصت هایی را برای پژوهش های آینده، شناسایی می کند. به طور خاص، پیشنهادات خود را برای بهبود کارشناسان مالی و توسعه تحقیقات موجود ارایه می کنیم. ما همچنین تحقیقات در حال ظهور را برجسته می کنیم.

Authors

فرشته عموچی فروشانی

دانشجوی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

علیرضا گنجی

مربی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان