شناسایی عوامل موثر بر نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 585

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_011

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شناسایی عوامل موثر بر نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی در بانک ملی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی می باشد. برای این منظور عوامل موثر بر شناسایی عوامل موثر بر نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی در بانک ملی استان آذربایجان غربی با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پیشین در 20 عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. و بعد از انجام تکنیک تحلیل عاملی 13 عامل از این 20 عامل در قلمرو مکانی تحقیق شناسایی و 7 عامل حذف شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی می باشد که تعداد کارکنان آنها 1106 به دست آمد. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 286 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ محقق ساخته می باشد که با استفاده از روش تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی در بانک ملی استان آذربایجان غربی از آزمون t زوجی و شناسایی عوامل موثر بر نارساییها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی در بانک ملی استان آذربایجان غربی از تکنیک تحلیل عاملی و اولویت بندی عوامل موثر بر نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی از آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که سه عامل دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستند، عامل اول حدود 24.541 درصد، عامل دوم حدود 31.463 درصد و عامل سوم حدود 35.417 درصد از واریانس را توضیح می دهد. همچنین واریانس تجمعی برابر با 35.417 درصد است. این به این معناست که این سه عامل حدود 35 درصد واریانس سوالات را توضیح می دهد.

Keywords:

نارسایی ها و مشکلات شبکه بانکی , شبکه بانکی , اقتصاد مقاومتی , تحقق اصول اقتصاد مقاومتی

Authors

مینا خاقانی اصل تولون

مدرس دانشگاه آزاد شهریار