بررسی رابطه ارتباط ارزشی سودهای تقسیمی و ثروت سهام داران در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 485

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_013

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

این پژوهش به تبیین رابطه ارتباط ارزشی سودهای تقسیمی و ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارتباط ارزشی سود به رابطه میان سودآوری و بازده(قیمت) می پردازد. ثروت سهامداران تابعی از قیمت سهام در بازار می باشد. در این پژوهش از تغییرات ارزش بازار هر سهم به عنوان نماینده ای برای ثروت سهامداران استفاده شده است. پژوهش های متعددی در حوزه ارتباط ارزشی سود انجام شده است اما این پژوهش ارتباط ارزشی سودهای تقسیمی را مورد آزمون قرار داده است . داده های این تحقیق از 99 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 تا 94 به دست آمده است. با استفاده از آزمون عامل تورم واریاتس عدم هم خطی متغیرهای توضیحی تایید گردید. پس از آزمون اف لیمر ، داده های تلفیقی انتخاب گردید. با استفاده از آزمون F ، مدل معنی دار بود و با استفاده از آزمون t، نتایج این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین تغییرات سودهای تقسیمی با تغییرات ارزش بازار سهام می باشد.

Keywords:

ارتباط ارزشی سودهای تقسیمی , ثروت سهامداران , ارزش بازار , ارزش دفتری

Authors

ایوب زارع شیبانی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی