بررسی رابطه روش های تامین مالی و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 802

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_014

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

این تحقیق به تبیین رابطه روش های تامین مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شرکت ها جهت حداکثرسازی سود و بازده بایستی بهینه ترین روش های تامین مالی را انتخاب نمایند. روش های تامین مالی اشاره به ساختار سرمایه شرکت ها دارد. در این پژوهش از نسبت سود انباشته، نسبت بدهی و نسبت سرمایه به عنوان سه جزء اساسی ترکیب تامین مالی شرکت ها استفاده شده است. همچنین از سه نسبت کلیدی بازده فروش، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ی عملکرد شرکت استفاده شده است. نمونه این تحقیق از 99 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 تا 94 به دست آمده و پس از آزمون اف لیمر ، برای هر سه مدل داده های تابلویی انتخاب گردید و پس از آزمون هاسمن برای هر سه مدل اثرات ثابت انتخاب گردید. با استفاده از آزمون F ، مدل ها معنی دار بودند و با استفاده از آزمون t، نتایج این پژوهش حاکی از رابطه منفی و معنی دار بین تامین مالی از طریق سود انباشته با بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش می باشد. همچنین بین نسبت بدهی و بازده دارایی ها رابطه منفی و معنادار و بین نسبت سرمایه و نسبت بدهی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش رابطه معنی داری وجود نداشت.

Authors

ایوب زارع شیبانی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی