بررسی ارتباط بین پیشبینی سود توسط مدیریت و معاملات داخلی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_017

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهم تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است، حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبولی برخوردار نباشد یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیرمنتظره ای وجود داشته باشد، معاملات داخلی انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. با توجه به اطلاعات فوق هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین پیش بینی سود توسط مدیریت و معاملات داخلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی میباشد. از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نوع داده ها پژوهش کمی، از نظر نحوه ی اجرای توصیفی، پیمایشی و از نوع علی و پس رویدادی است. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا پایان سال 1392 بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که از 560 شرکت حاضر 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ بین پیشبینی سود توسط مدیریت و معاملات داخلی ارتباط معنادار وجود دارد. براساس یافته های پژوهش و به استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد میشود به منظور قضاوت صحیح نسبت به عملکرد شرکت ناشی از حجم معاملات، متغیر پیش بینی سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

Keywords:

پیش بینی سود توسط مدیریت , معاملات داخلی

Authors

خدیجه محمدی

استاد حق التدریس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاه (سرپل ذهاب)