بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,081

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA05_020

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید. همچنین یکی از مهم ترین اهداف استقرار کنترل های داخلی اثربخش بهبود کیفیت و قابلیت اتکای صورت های مالی است. بنابراین هدف این پزوهش بررسی رابطه بین افشای ضعف کنترل های داخلی و کیفیت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پزوهش، داده-های 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین نقدشوندگی سهام و پرداخت سود سهام است. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین اندازه گیری کیفیت سود با اقلام تعهدی اختیاری؛ با افشای مثبت ضعف کنترل داخلی شرکت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اندازه گیری کیفیت سود با اقلام تعهدی اختیاری؛ با افشای مثبت ضعف کنترل داخلی شرکت (ضعف کنترل های داخلی عملیاتی و موجودی ها) نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته ها نشان می دهد که وجود ضعف در کنترل های داخلی می تواند باعث کاهش کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و به دنبال آن کاهش کیفیت صورت های مالی شود.

Authors

اسماعیل پورهمت

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

صمد طالبی

دانشجوی دکترا حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران